การปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

11 Nov, 2020


พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดและร่วมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงหลักสูตร Leadership in The Digital Age “Strong Leadership : Strong Competency : Strong Wellness” ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวม 25 คน ณ ห้องประชุม 808 อาคารสำนักงานใหญ่ หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยการสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงบทบาทการเป็นผู้นำการปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล ให้สามารถรับรู้ทักษะภาวะผู้นำที่จำเป็นในปัจจุบันและอนาคตมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน CAT ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นการสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ CAT ปี 2563 – 2567 และแผนพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร การสัมมนามีทั้งหมด 3 Session 


โดยใน Session 1 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. เป็นการสัมมนาในเรื่อง “How to start your wellness lifestyle.” วิทยากรนำสัมมนาโดย อาจารย์มัณฑนา รักษาชัด กรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการธุรกิจหลัก บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด และนายแพทย์อมรศิลป์ พานศิลป์ Director Dii Aesthetic Co.,Ltd.


  • line-share
  • copy-url

Relate News

Facebook Line IG Top